Zaznacz stronę

Czy wiesz że jedna czwarta ludzkich kości oraz prawie 60 mięśni znajduję się w stopach. Punkty witalne – receptory naszych stóp łączą się z naszymi organami wewnętrznymi dzięki powięziowej tkance łącznej i strukturze nerwowej, która przebiega przez całe ciało.

Długotrwały skurcz mięśni to nic innego jak stres, odczuwając stres mięśnie stają się napięte, co może powodować przewlekły ból, blokuje to przepływ bodźców nerwowych, a tym samym utrudnia osiągniecie całkowitego stanu odprężenia i relaksu. Tak samo jak pozostałe mięśnie w naszym ciele, stopy również mają możliwość pracy, ruch często ograniczany jest przez wielogodzinne noszenie konwencjonalnego obuwia oraz brak rutyny ruchu jak np. w przypadku codziennie używanych dłoni.

Stopy powinny dotykać, czuć a nawet chwytać. Rozluźnione mięśnie stopy będą miały pozytywny wpływ na nasze narządy wewnętrzne, wyeliminują nadmiar stresu oraz korzystnie wpłyną na koordynację ciała. Odpowiednia higiena zdrowych stóp zawiera między innymi, trening naturalny – chodzenie na boso, masaż powięziowo – mięśniowy oraz gimnastykę. Warto również zaprzyjaźnić swoje stopy z takimi żywiołami jak ziemia i woda, oraz zimno. Dodatkowym atutem są buty minimalistyczne np. @vivobarefoot @groundies czy @earthurnners, z płaską podeszwą oraz nie ograniczające ruchu i swobody palców.

Nasze działania i emocje w spójny sposób wygenerują energię która zaprowadzi nas do bycia lepszą wersją samego siebie. Zacznijmy od podstawy, stopy które tak jak obraz, dźwięk czy zapach, to nasze fizyczne punkty w przestrzeni. Warto zadbać o dobry fundament.

Na zdjęciu z 2018 roku widać skrępowane palce, które w rezultacie przyczyniły się do napięć w ciele, zwiększenia stanów zapalnych oraz utratę mobilności ciała.

Na zdjęciu z roku 2023 widać odpowiednie rozłożenie palców, rozluźnione mięśnie oraz idealne ustawienie stopy na podłożu.

Na mojej wieloletniej drodze do zdrowia w walce z chorobami autoimmunologicznymi i depresją po latach trwania w bólu i lęku postanowiłem zmienić moje nawyki aby poprawić samopoczucie i doświadczyć na nowo energii którą została stłamszona.

W myśl tego że każdy może przyczynić się do ulepszania ludzkości chcę być aktywnym członkiem społeczeństwa. Dlatego dzielę się z Wami tym czego doświadczyłem i co pomogło mi w powrocie do zdrowia.

Dowiedz się więcej – www.comaszwkieszeni.com

Did you know that a quarter of human bones and almost 60 muscles are located in the feet. Vital points – the receptors in our feet connect to our internal organs thanks to the fascial connective tissue and neural structure that runs throughout the body.

Long-term muscle spasm is nothing more than stress. When you feel stress, your muscles become tense, which may cause chronic pain, it blocks the flow of nerve impulses, and thus makes it difficult to achieve a complete state of relaxation. Just like other muscles in our body, the feet also have the ability to work, movement is often limited by long hours of wearing conventional footwear and the lack of routine movement, such as in the case of hands used every day.

The feet should touch, feel and even grasp. Relaxed foot muscles will have a positive effect on our internal organs, eliminate excess stress and have a positive effect on body coordination. Proper hygiene of healthy feet includes, among others, natural training – barefoot walking, fascial and muscle massage and gymnastics. It is also worth familiarizing your feet with elements such as earth, water, and cold. An additional advantage are minimalist shoes, e.g. @vivobarefoot @groundies or @earthurnners, with a flat sole and not restricting the movement and freedom of the fingers.

Our actions and emotions will generate energy in a coherent way that will lead us to be a better version of ourselves. Let’s start with the base, the feet which, like images, sounds or smells, are our physical points in space. It is worth taking care of a good foundation.

The photo from 2018 shows bound fingers, which resulted in tension in the body, increased inflammation and loss of body mobility.

The photo from 2023 shows proper toe placement, relaxed muscles and perfect foot positioning on the ground. On my long road to health in the fight against autoimmune diseases and depression, after years of pain and anxiety, I decided to change my habits to improve my well-being and experience again the energy that had been suppressed.

In the belief that everyone can contribute to the improvement of humanity, I want to be an active member of society. That’s why I’m sharing with you what I experienced and what helped me recover.

#feettraining #treningstop #naboso #boso #bosestopy #barefoot #foot #feet #zdrowestopy #strongfeet #earthrunners #vivobarefoot #groundies #healthyfeet #zerodrop #treningnaturalny #metodasen